فایلهای تصویری مداحی

شور/باتو خوبه حالم،هستی توحوالم...عشقه همه سالم/کربلایی سیدعلی مومنی

شور/ اسمت دلارو میبره اونوره عالم کربلات حریم عشقه/کربلایی سیدعلی مومنی

شور/خاطرت جمع دستی به معجرم نخورد/ کربلایی حسین دهقان