حاج مهدیمختاری هیئت علم الهدی شیراز
جلسه بصورت صوتی در ادامه آماده دانلود می باشد.