رندوخراب و لاابالی شدم(شور)-سیدعلی مومنی


یاحسین غریب مادر(شور)-سیدعلی مومنی


آقا تو تکیه گاهم باش(شور)-سیدعلی مومنی


تورو نیزه من روی محمل(شورروضه ای)-سیدعلی مومنی


اقای دل من مجنونت شدم-ذکر(شور)-سیدعلی مومنی