برهنه شدن را در شان مجلس عزاداری می دانید؟
(39.47%) 227
بله
(60.52%) 348
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 575