برهنه شدن را در شان مجلس عزاداری می دانید؟
(39.54%) 225
بله
(60.45%) 344
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 569